Interview

การสันทนาการในปัจจุบันยังจำเป็นอยู่หรือไม่?

เรื่องและภาพ : ศิรประภา สีดาจันทร์ การสันทนาการในปัจจุบันยังจำเป็นอยู่หรือไม่? สันทนาการ หรือ นันทนาการ ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คือกิจกรรมที่ทำตามความสมัครใจในยามว่าง เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และผ่อนคลายความตึงเครียด ดังนั้นในการจัดกิจกรรมใดขึ้นมาเลยมักมีการนำการสันทนาการมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรม แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ...