Writings

พลิกถุง ขนมไหว้พระจันทร์

เรื่องและภาพ : กัญญาภัค วุฒิรักขจร “เทศกาลไหว้พระจันทร์” เทศกาลเก่าแก่ของจีน มีหลากหลายเรื่องราวเรื่องเล่าเพื่ออธิบายว่าทำไมจึงต้องไหว้พระจันทร์ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวในสังคมจีนสมัยก่อน การกสิกรรมยังคงเป็นอาชีพหลักของหลายครอบครัว ต้องพึ่งพาดินฟ้าอากาศที่ไม่สามารถพยากรณ์ได้ ทำให้การไหว้พระจันทร์กลายเป็นหนึ่งในวิถีปฏิบัติของสังคมจีน หรือบางเรื่องเล่าก็กล่าวว่าเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อ “เทพธิดาฉางเอ๋อ” เทพดวงจันทร์ในตำนานเทพปกรณัมจีน แต่ไม่ว่าเรื่องเล่าที่มาของเทศกาลไหว้พระจันทร์จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ ...