Interview

‘ชายแท้’ ย้ายถิ่น  ชวนวิเคราะห์พฤติกรรมการคุกคามทางเพศของ ‘ชายแท้’

เรื่อง : จิตริณี  แก้วใจ ภาพ : จิรัชญา นุชมี ‘ชายแท้’ หรือกลุ่มคนที่ถูกนิยามขึ้นผ่านทางโซเชียลมีเดียนั้น แม้จะเป็นนิยามที่ถูกพัฒนาขึ้นมาไม่นาน  แต่ในปัจจุบันมีความหมายเป็นไปในเชิงลบและใช้กันอย่างแพร่หลาย จนสามารถถูกใช้เป็นคำอธิบายหรือคำด่าต่อผู้ที่มีทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมที่มีความเป็นชาย ...