Writings

สีขาวหมายถึง…? : อดีต ปัจจุบัน อนาคต กับบทบาทของสถาบันศาสนาในสังคมไทย

จากบริบทของสังคมไทย อ้างอิงจากศาสนาพุทธ ภาพรวมวิกฤตในช่วงที่ผ่านมา เราต่างเห็นการเคลื่อนไหวขององค์กรศาสนาอิสระ เช่น คณะสงฆ์และวัดพุทธในพื้นที่ต่าง ๆ เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเท่าที่ทำได้ อย่างการเข้ามาเป็นผู้ประสานงานกลางในการช่วยแจกจ่ายปัจจัยสี่แก่ผู้ที่ประสบภัยทั้งโรคระบาดและอุทกภัย หรือเข้ามาเป็นปลายทางของผู้เสียชีวิตจากโรคระบาด ซึ่งยังเป็นสิ่งที่คลางแคลงใจว่า การกระทำเหล่านี้เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของสถาบันศาสนาหรือไม่ และผลที่ตามมาจากการเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้คืออะไร และนำมาสู่การตั้งคำถามต่อว่า แท้จริงแล้ว ...

Media

นานาทัศนะ ศาสนากับวัยรุ่น

มาฟังความเห็นเกี่ยวกับศาสนาจากวัยรุ่น ตั้งแต่เหตุผลว่าทำไมยังนับถือหรือไม่นับถือศาสนา ศาสนาให้อะไรกับพวกเขาบ้าง ไปจนถึงว่าศาสนาเกี่ยวข้องกับการเมืองยังไง