Art & Culture

Cancel Culture มีอิทธิพลแค่ไหนในวงการแฟนคลับ

เขียน มานิตา คิดนุนาม รูปภาพ มานิตา คิดนุนาม วัฒนธรรมที่ประชาชนในสังคมคว่ำบาตร เท แบน หรือบอยคอต นโยบาย กฎหมาย หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หลังจากสิ่งนั้น หรือบุคคลนั้น ...