Technology News

The latest tech news from Ceris

ประธานสภามธ.ส่งหนังสือลาออกกลางการประชุม ด้านการสอบสวนกรณีความผิดทางเพศยังไม่มีความคืบหน้า

เรื่อง : สิทธิเดช สายพัทลุง ในการประชุมพิจารณาญัตติถอดถอนประธานสภานักศึกษา ธรรมศาสตร์ สมาชิกพรรคโดมก้าวหน้าเสนอให้เลื่อนญัตติพิจารณาออกไป แต่เพราะประธานสภามธ. ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งระหว่างประชุม จึงต้องจบการประชุม เนื่องจากไม่มีญัตติให้พิจารณาแล้ว . จากกรณีที่มีการเสนอญัตติถอดถอนประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สภา มธ.) ไปเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม และทางสภามธ. ได้นัดสมาชิกเข้าประชุมเพื่อพิจารณาญัตติ ในวันที่ 24 ...

News

Lifestyle News

The latest lifestyle news from Ceris

ประธานสภามธ.ส่งหนังสือลาออกกลางการประชุม ด้านการสอบสวนกรณีความผิดทางเพศยังไม่มีความคืบหน้า

เรื่อง : สิทธิเดช สายพัทลุง ในการประชุมพิจารณาญัตติถอดถอนประธานสภานักศึกษา ธรรมศาสตร์ สมาชิกพรรคโดมก้าวหน้าเสนอให้เลื่อนญัตติพิจารณาออกไป แต่เพราะประธานสภามธ. ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งระหว่างประชุม จึงต้องจบการประชุม เนื่องจากไม่มีญัตติให้พิจารณาแล้ว . ...

Latest News

View the latest news on Ceris