News

เสวนา “ทบทวนบทเรียนและก้าวต่อไปสู่ความจริงและความเป็นจริง ผ่านมุมมองคน 5 เจเอนเรชั่น ” สะท้อนสภาวะเสรีสื่อถูกริดรอนมานานกว่า 50 ปี

  เขียน                 กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ                  กัญญพัชร กาญจนเจตนี และศิรประภา สีดาจันทร์ วงเสวนา ‘ทบทวนบทเรียนและก้าวต่อไปสู่ความจริงและความเป็นจริง ผ่านมุมมองคน 5 เจเนอเรชั่น’ ชี้ สื่อต้องมีเสรีภาพเพื่อสร้างผลงานคุณภาพ เพราะ ...