News

เสียงผู้เรียนและผู้สอนในประเด็นการหยุดเรียน 1 ปี, ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด

เรื่อง : ณัชชา กลิ่นประทุม
ภาพ : ญาณิศา อาทิตย์เที่ยง, จุฑารัตน์ พรมมา

จากกรณี เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมา น.ท.สุมิตร สุวรรณ รองศาสตราจารย์และรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เสนอแนวคิดว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะหยุดการเรียนการสอนไป 1 ปี เนื่องจากถ้าเรียนในรูปแบบออนไลน์ต่อไปอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กระดับปฐมวัยและประถมศึกษาที่การเรียนยังต้องเน้นทางด้านพัฒนาการเป็นหลักและยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้คล่อง นอกจากนี้นายสมพงษ์ จิตระดับ ศาสตราจารย์และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยกับ Thai PBS เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ว่าการเรียนออนไลน์จะทำให้คุณภาพของการเรียนลดลงและจะทำให้เด็กมีปัญหาทางสุขภาพจิต

วารสารเพรสรวบรวมมุมมองจากผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ปัญหา ข้อเสนอแนะ และวิธีการแก้ปัญหาในประเด็นดังกล่าวมานำเสนอเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและทางออกจากกรณีปัญหานี้

เสียงของอาจารย์

นายสิทธิชัย วิชัยดิษฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ค่อนข้างไม่เห็นด้วยในประเด็นการหยุดเรียน 1 ปี ถ้าหากว่าการหยุดเรียนนี้อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าหลังจากการหยุดเรียน 1 ปีนั้นจะกลับมาทำทุกอย่างเหมือนเดิม เนื่องจากโลกมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ทำให้ระบบการศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวตาม จะเห็นด้วยถ้าการหยุดเรียน 1 ปี เป็นไปเพื่อปรับวิธีคิดเรื่องการศึกษา สร้างระบบสนับสนุนการศึกษาขึ้นใหม่ และอนุญาตให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้และการประเมินผลแบบใหม่ขึ้นมาทดแทนรูปแบบเดิม

“สมมติว่าในภาวะปกติเราให้คุณค่ากับการเรียนรู้ในเรื่องคะแนนสอบ คะแนนสอบสูงแปลว่าได้เรียนรู้แล้ว แต่ถ้าเรามีระบบอื่นที่สามารถเทียบเคียงกันได้ เช่น ไม่ต้องทำข้อสอบ แต่สามารถแสดงหลักฐานอื่นที่บอกว่าตัวเองได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้ว ถ้ามีระบบอนุญาตแบบนี้ ผมคิดว่าการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่มีโอกาสเป็นไปได้” นายสิทธิชัยกล่าว

นายสิทธิชัยกล่าวต่อว่า การเรียนในรูปแบบออนไลน์ที่เป็นปัญหา ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากวิธีคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการเรียนรู้ “ถ้าเราเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการที่ผู้เรียนมาอยู่รวมกัน และคุณครูเป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้เป็นหลัก การเรียนออนไลน์ก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าช่องทางการสื่อสารมันเปลี่ยนไป แต่ถ้าเรามองวิธีการเรียนรู้ที่ไม่ใช่แค่การบอกต่อความรู้อย่างเดียว มันก็จะมีวิธีการอื่นอีกมากในการเรียนทางไกล ผมเห็นคุณครูกลุ่มหนึ่งทางภาคอีสาน ทำของส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็ให้เด็กนำไปเรียนรู้ที่บ้าน แล้วก็ไปแนะนำให้ผู้ปกครองช่วยเหลือผู้เรียนที่บ้านด้วย มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นการทำงานร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครองในการสร้างการเรียนรู้ให้เด็ก”

ในประเด็นปัญหาความเครียดในนักศึกษา นายสิทธิชัยให้สัมภาษณ์ว่า ในมุมมองของผู้สอน ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาต้องมาก่อนความรู้ การเชื่อมความสัมพันธ์ การรู้จักผู้เรียน การเห็นผู้เรียนเป็นคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้กับปัญหาที่เป็นอยู่ตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญ “ผมเห็นเพื่อนอาจารย์หลายคนใช้เวลาค่อนข้างมากในช่วงต้นของการเรียนสำหรับการใส่ใจในเรื่องจิตใจของผู้เรียน การสำรวจความต้องการของเขา การตั้งเป้าหมายในการเรียนร่วมกัน ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนได้ ไม่ฟังเสียงของเขาเลยตั้งแต่ตอนต้น สิ่งต่าง ๆ หลังจากนี้มันจะแย่หมดเลย”

ในประเด็นปัญหานักเรียนนักศึกษาหลุดออกจากระบบการศึกษา นายสิทธิชัยกล่าวว่า ปัญหานี้สำคัญมากสำหรับระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่จำเป็นต้องมีผู้ดูแลผู้ช่วยเหลือในการเรียน ส่วนในประเด็นการเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการพยายามให้ความช่วยเหลือในประเด็นนี้อยู่

“แต่ในอีกมุมมองหนึ่งคือในเวลานี้เด็กหลายคนที่แม้ว่าจะไม่ได้เรียนตามหลักสูตร แต่พวกเขากำลังเรียนวิชาชีวิตกับพ่อแม่ บางคนต้องไปช่วยพ่อแม่ทำงาน ไปเรียนรู้ในอีกสังคมหนึ่งที่แตกต่างจากสังคมที่โรงเรียน บทบาทของโรงเรียนและคุณครู ณ เวลานี้ อาจไม่ได้เป็นผู้สอน แต่เป็นผู้ช่วยให้เด็กรู้วิธีการเรียน ถอดบทเรียนประสบการณ์ชีวิต” นายสิทธิชัยกล่าว

ส่วนในประเด็นแนวโน้มการกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามปกติในภาคการศึกษาหน้า เนื่องจากทีมข่าววารสารเพรสติดต่อไปยังอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วแต่ไม่ได้รับการตอบกลับ เราจึงสัมภาษณ์อาจารย์ในมหาวิทยาลัยแทน

นางวิไลวรรณ จงวิไลเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่ผ่านมาว่า ถ้าหากจำนวนยอดผู้ติดเชื้อในประเทศและจำนวนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในแนวโน้มที่ดีขึ้น ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ มธ. จะกลับมาเรียนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในอนาคตด้วย “ถ้าเกิดว่าตัวเลขมันเป็นแบบนี้ ทั้งผู้ติดที่น้อยลงและวัคซีนที่เริ่มเข้ามา มันก็มีแนวโน้มที่การแพร่ระบาดแบบรุนแรงจะทุเลาลง เดือนพฤศจิกายน ในวิชาปฏิบัติก็อาจจะได้เข้ามา แต่ทั้งหมดมันเป็นการคาดการณ์วันต่อวัน เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาไหม”

นางวิไลวรรณกล่าวต่อว่า ทางมหาวิทยาลัยยังไม่มีแผนรองรับสำหรับวิชาภาคปฏิบัติ “มหาวิทยาลัยต้องคำนึงในจุดนี้ด้วยว่าคณะที่เป็นภาคปฏิบัติที่ต้องเน้นการใช้สกิล (skill) มหาวิทยาลัยจะมีแผนอย่างไรลงมารองรับ ถามว่าตอนนี้มีไหม ไม่มี ท้ายที่สุด พวกทีมอาจารย์ที่สอนวิชาปฏิบัติก็มาคุยกันแล้วก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น เราทำเรื่องถึงคณบดีว่าขอให้นักศึกษาได้เข้ามายืมอุปกรณ์ที่เป็นของคณะออกไปใช้ข้างนอก ก็ได้รับการอนุมัติ มหาวิทยาลัยก็อนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาในมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะขอยืมอุปกรณ์ออกไปใช้หลังจากวันที่ 5 กันยายน แต่ทางคณะก็ต้องวางมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิดไว้ด้วย”

เสียงของนักเรียน      

น.ส.ภัทรภร สุวรรณวัธนะ หนึ่งในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่เห็นด้วยถ้าจะต้องหยุดเรียน 1 ปี เนื่องจากจะเสียเวลาชีวิต “สำหรับคนที่ยังไม่พร้อมก็ควรหยุด แต่มันก็ยังมีอีกหลายคนที่อาจจะเสียเวลาชีวิตไปถ้าหากต้องหยุดเรียน บางทีเขาอาจจะอยากรีบเรียนจบ อยากรีบทำงานหาเงิน ก็เลยคิดว่าไม่น่าหยุด”

ในประเด็นการเรียนออนไลน์ น.ส.ภัทรภรกล่าวว่า เรียนไม่รู้เรื่อง เครียด เหนื่อย และรู้สึกท้อ เนื่องจากต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมตลอดเวลาและมีเนื้อหาที่ต้องเรียนเป็นจำนวนมาก เธอมีข้อเสนอแนะว่าอยากให้เลื่อนการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือ TCAS ออกไป เนื่องจากเธออยากได้เวลาเตรียมตัวสอบมากกว่าเดิม ปัจจุบันทางโรงเรียนอัดวิดีโอเนื้อหาในแต่ละรายวิชามาให้เป็นจำนวนมากจนไม่มีเวลาอ่านหนังสือเตรียมสอบ

“มันไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ออกไปติวที่ไหนเลย ไม่ได้เจอพี่ติวเตอร์ (tutor) ไม่ได้เจออาจารย์ มันก็ลำบากตัวเอง กดดันด้วย ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน ถ้าเรามีพี่ติวเตอร์เขาก็จะชี้ให้ว่าต้องทำยังไง ข้อสอบต้องทำตรงไหน สมมติว่าเราทำข้อสอบอยู่แล้วมีปัญหา เขาก็จะชี้ให้เราอย่างชัดเจนเลย” น.ส.ภัทรภรกล่าว

ด้าน น.ส.นันทิชา อาทิตย์เที่ยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนึ่งในนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ให้สัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกันว่า เรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องเนื่องจากอาจารย์สอนเร็วและมีปัญหาเรื่องไฟดับบ่อยครั้ง ทว่าอาจารย์ก็ยังบันทึกการสอนไว้ให้ดูย้อนหลังได้

สียงของนักศึกษา

น.ส.จุฬาลักษณ์ อุดมเพ็ชร นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะหยุดเรียน 1 ปี “รู้สึกว่ามันจะดีมากกับสายผลิต (production) รู้สึกว่าถึงจบไปตอนนี้ความรู้หรือโอกาสอะไรมันไม่ค่อยมี เรารอได้เพื่อที่จะได้ใช้อุปกรณ์ที่เราควรจะได้ใช้ ได้รับโอกาสที่เราควรจะได้รับ”

น.ส.จุฬาลักษณ์กล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งแต่เรียนมา 4 ปี นักศึกษาวิทยุและโทรทัศน์ได้เข้าไปใช้งานสตูดิโอปฏิบัติการแค่ 3-4 ครั้ง นักศึกษาได้ใช้อุปกรณ์การเรียนเพียงแค่กล้องเท่านั้น ดังนั้นนักศึกษาเอกวิทยุและโทรทัศน์ส่วนใหญ่จึงคิดว่าถ้าพวกเขาเรียนจบไปอาจจะไม่มีความสามารถเพียงพอในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

“อาจารย์บางคนก็ทำเหมือนว่าเด็กมีทุกอย่างพร้อมทั้งคอมฯ และไอแพด แต่พื้นฐานของเด็กไม่เท่ากัน อย่างวิชาผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ที่อาจารย์สั่งให้ถ่ายวิดีโอ แล้วในการถ่ายทำวิดีโอก็ต้องมีอุปกรณ์ถ่ายทำ อุปกรณ์ตัดต่อ อุปกรณ์เก็บเสียง อุปกรณ์ลงเสียง ขาตั้งกล้อง แต่นักศึกษาบางคนก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ตรงนี้พร้อมเหมือนกันทั้งหมด ก็เลยต้องไปเสียเงินซื้ออุปกรณ์เพิ่ม” น.ส.จุฬาลักษณ์กล่าวและให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อยากให้อาจารย์ผู้สอนคำถึงถึงสุขภาพจิตของนักศึกษาให้มาก และเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับนักเรียนและนักศึกษาเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับไปเรียนที่สถานศึกษาได้ตามปกติ การเรียนจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้านของนายเมธาสิทธิ์ จักรักษา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้สัมภาษณ์ว่า หากสถานการณ์โรคระบาดยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น การหยุดเรียน 1 ปี จะไม่มีประโยชน์ เนื่องจากจะต้องเสียเวลาชีวิตไป 1 ปี โดยที่ผลลัพธ์ที่ได้ยังเหมือนเดิม

“ถ้า ณ วันนี้สถานการณ์มีวี่แววว่าจะดีขึ้น เราเห็นด้วยมาก ๆ กับการที่จะหยุดเรียน ด้วยศักยภาพของนักศึกษา เรารู้สึกว่าการไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมันดีที่สุดอยู่แล้ว การหยุด 1 ปี เขาอาจจะมีเวลาไปทบทวน ไปค้นหาตัวเองเพิ่มขึ้น แต่ถ้าตอนนี้เลยนะ ไม่เห็นด้วย คนยังได้รับวัคซีนไม่ครบ ยอดติดเชื้อก็ยังแตะหลักหมื่นอยู่ทุกวัน เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้มันไม่มีทางดีขึ้นได้เลยใน 1 ปี” นายเมธาสิทธิ์กล่าว

นายเมธาสิทธิ์กล่าวต่อว่า การเรียนออนไลน์ทำให้รู้สึกหดหู่ เนื่องจากต้องเรียนคนเดียว ไม่เจอเพื่อน และต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมเป็นเวลานาน “การที่เราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบ ๆ ตื่นมาเรียนในห้องนี้ เรียนเสร็จ นอนในห้องนี้ กินข้าวในห้องนี้ อาบน้ำในห้องนี้ อาบเสร็จนอนต่อ ตื่นเช้ามาเรียนใหม่ แล้วเราต้องเจอแบบนี้ทุกวันมาจะสองปี มันหดหู่นะ”

ในประเด็นปัญหาที่พบในการเรียนออนไลน์ นายเมธาสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ว่า มีปัญหาในการเรียนทั้งหมด 2 ประการ ประการแรกคือเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มากขึ้น นอกจากนี้ ยังตั้งคำถามเพิ่มเติมว่าทำไมนักศึกษาต้องจ่ายค่าทำนุบำรุงของทางมหาวิทยาลัย (สวนดุสิต) เป็นจำนวนเงิน 4,600 บาท ในเมื่อนักศึกษายังไม่ได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ และประการที่สอง คือ ปัญหาการมอบหมายงาน อาจารย์บางคนไม่มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สั่งงานมาก และกำหนดระยะเวลาในการทำงานน้อยเกินไป “อาจารย์คนแรกต่อรองไม่ได้ ขนาดขอจับคู่ทำงานเองเพราะว่าความสะดวก อยู่หอเดียวกันกับเพื่อน อาจารย์ก็บอกว่าไม่ ครูจะจับคู่ให้เอง คือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่อาจารย์ มันขึ้นอยู่กับนักศึกษาด้วย สถานการณ์ตอนนี้มันต้องเอาความสะดวกเป็นหลักแล้ว และบางวิชาให้โจทย์กว้างมาก ให้ถ่ายงานอะไรก็ได้ อาจารย์อีกคนก็พิมพ์มาเองเลยว่า มันยากนะคะนักศึกษา เพราะคำว่าอะไรก็ได้มันกว้างมากที่จะถูกใจครู เราร้องไห้เลย คิดไม่ออก พูดตรง ๆ ว่าเขาให้คะแนนโอเค แต่กว่าเราจะผ่านมาได้ มันไม่ง่าย มันเครียดจริง ๆ นะ” นายเมธาสิทธิ์กล่าวและพูดเพิ่มเติมว่า อยากให้อาจารย์เข้าใจนักศึกษามากกว่าเดิม และควรจะสั่งงานที่นักศึกษาทุกคนทำได้โดยที่ไม่ลำบากมากจนเกินไป

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
2
Love รักเลย
0
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
0
Angry โกรธ
0

More in:News

News

ประธานสภามธ.ยุติการทำงานชั่วคราว เหตุถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดทางเพศ

เรื่อง : สิทธิเดช สายพัทลุง นักศึกษามธ.ยื่นญัตติถอดถอนประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากมีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดทางเพศ ล่าสุดประธานได้ยื่นหนังสือขอยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนวินัยนักศึกษาแล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม เวลาประมาณ 01:00 น. ...

News

ฐปณีย์ย้ำคนทำสื่ออย่าละทิ้งความน่าเชื่อถือ หลังนักข่าวจำลองกินไก่ดิบออกอากาศ

เรื่องและภาพ : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ฐปณีย์ย้ำ การสร้างความน่าเชื่อถือและทำงานอย่างมีมาตรฐานคือสิ่งที่คนทำสื่อต้องหนักแน่น เหตุผู้สื่อข่าวช่องดังจำลองเหตุการณ์เสี่ยแป้งกินไก่ดิบออกอากาศ  จากกรณีคดีเสี่ยแป้ง นาโหนด หรือ เชาวลิต ทองด้วง นักโทษชายซึ่งเป็นผู้ต้องโทษในคดีความผิดฐานเข้าปล้นผู้ต้องหาจากตำรวจสืบสวนขณะเข้าจับกุมคดียาเสพติด และยังมีประวัติอาชญากรรมเกี่ยวข้องกับคดีอาวุธปืน คดียาเสพติด ...

News

บัณฑิต มธ. หวั่นประเดิมรับปริญญารังสิต ฝ่ายบริหารฯ แจงความพร้อม เตรียมระบบขนส่ง-จุดรับเหตุฉุกเฉินแล้ว

เรื่องและภาพ : กัญญพัชร กาญจนเจตนี บัณฑิต มธ.ถามถึงแผนรับมือความแออัดในงานวันรับปริญญา เนื่องจากมหาลัยฯประกาศย้ายมาจัดที่ศูนย์รังสิตเป็นครั้งแรก ด้านฝ่ายรองปธ.ประสานงานจัดเตรียมงานรับปริญญา มธ.แจงได้เพิ่มรถขนส่งทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพิ่มที่จอดรถ จุดรับรองและจุดปฐมพยาบาลสำหรับวันงานแล้ว จากกรณีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้มีการประกาศกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ...

News

นักสิทธิมนุษยชน ชี้ มายาคติโทษเหยื่อยังมี ปม สส. ปูอัด คุกคามทางเพศ 

เขียน : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ : กัญญาภัค วุฒิรักขจร นักสิทธิมนุษยชนชี้มายาคติโทษผู้ถูกกระทำทางเพศยังมีอยู่ในสังคมเหตุผู้ช่วยสส.ค้านเป็นเพียงเรื่องชู้สาว กรณีสส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศเพื่อนร่วมงาน   จากกรณีที่ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ หรือ ปูอัด สส.กทม.พรรคก้าวไกล ...

News

ตัวแทนคนรุ่นใหม่ย้ำจุดยืนแก้ รธน.ทั้งฉบับ หลังรัฐปฏิเสธแก้หมวด 1และ2

เขียน : กัญญพัชร กาญเจตนี ภาพ : กัญญาภัค วุฒิรักขจร ตัวแทนนักศึกษา-คนรุ่นใหม่ย้ำจุดยืนแก้รธน.ทั้งฉบับ เหตุรัฐบาลยืนกรานปฏิเสธการแก้หมวด 1และ 2 แนะหาก รธน.ถูกจำกัดการแก้ไขอาจเกิดการเคลื่อนไหวของประชาชนระลอกใหม่ เมื่อวันที่ ...

News

สรุปเสวนา นับถอยหลัง 1 ปี ก่อนคดีสลายการชุมนุมตากใบหมดอายุความ

เรื่อง : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ : ศิรประภา สีดาจันทร์ ทนายความศูนย์ทนายความมุสลิมชี้ คดีสลายการชุมนุมตากใบไม่ควรมีกรอบอายุความ 20 ปี เนื่องจากคดีใกล้หมดอายุ แต่ครอบครัวผู้สูญเสียยังไม่ได้รับความเป็นธรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ...

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save