Social

ทางเลือกของผู้หญิงยุคใหม่ บนเส้นทางการแต่งงาน

ผู้เขียน : น้ำฝน หนุ่นสี

ภาพประกอบ : จุฑารัตน์ พรมมา

สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ค่านิยมที่ผู้หญิงสมัยก่อนเชื่อและปฏิบัติอยู่ ได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางใหม่อย่างที่ไม่ใช่สังคมยุคก่อนกำหนดไว้ ค่านิยมเรื่องเพศ ความรัก มิตรภาพ หรือแม้แต่การแต่งงานก็เช่นกัน

Harris and Johnson นักมานุษยวิทยา ระบุว่า การแต่งงานเป็นพิธีที่เปลี่ยนแปลงสถานภาพของชายหญิงคู่หนึ่งโดยผ่านการรับรองความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงให้เป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างเครือญาติของทั้งสองฝ่าย การแต่งงานจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่ที่มีส่วนผสมของความรักและความเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกัน นอกจากนี้ การแต่งงานยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่และการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น

ในอดีต เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ผู้หญิงก็มักถูกคาดหวังว่าจะปฏิบัติตามค่านิยมของสังคม คือต้องแต่งงานมีครอบครัว หากไม่มีคู่ครองที่หมายปอง ก็อาจถูกบังคับให้แต่งงานโดยที่ไม่ได้สมัครใจ หรือที่เรียกกันว่า ‘การคลุมถุงชน’ โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุว่า ‘คลุมถุงชน’ หมายถึง ลักษณะการแต่งงานที่ผู้ใหญ่จัดการให้ โดยที่เจ้าตัวไม่รู้จักคุ้นเคยหรือรักกันมาก่อน ซึ่งการแต่งงานในลักษณะนี้อาจจะมาจากการที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น สัญญาใจ ก็เป็นได้

ปัจจุบัน ผู้หญิงมีอิสระทางความคิด การกระทำ และการแสดงออกได้อย่างอิสรเสรีมากขึ้น ทั้งในด้าน การศึกษา อาชีพ รายได้ การพึ่งพาตนเอง ตลอดจนเรื่องของการแต่งงาน ผู้หญิงบางส่วนจึงเลือกหรือลดระดับความสำคัญของการแต่งงานลงให้เป็นเพียงหนึ่งในทางเลือกของชีวิต

จากการศึกษาของศศิวิมล วรุณศิริ ปรีณวัฒน์ ระบุว่า ผู้หญิงได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีโอกาสในอาชีพและค่าตอบแทนที่มากกว่าในอดีต ทำให้ผู้หญิงเลือกจะไม่แต่งงานหรือแต่งงานช้าลง และสำหรับผู้หญิงที่เลือกการแต่งงานก็อาจมีบทบาทหน้าที่เพิ่มมากขึ้น คือนอกจากการเป็นแม่บ้านเลี้ยงดูลูกและดูแลความเรียบร้อยของบ้านแล้ว ผู้หญิงยังถูกคาดหวังให้มีบทบาทนอกบ้านในฐานะหนึ่งในแรงงานหลักที่ต้องหาเงินเข้าบ้านและเลี้ยงดูครอบครัว ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผู้หญิงนี้ ทำให้ผู้หญิงโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการศึกษาสูงเลือกที่จะให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวมากกว่าการแต่งงานมีครอบครัว

อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่เลือกครองชีวิตโสด ผู้หญิงบางกลุ่มอาจจะเลือกที่จะแต่งงาน เพราะการแต่งงานยังเป็นเรื่องของการตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ที่ได้เลือกแล้วว่าจะทำสัญญาหรือข้อตกลงที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันจนแก่เฒ่า 

จะแต่งงานหรือครองชีวิตโสด ผู้หญิงสามารถเลือกได้ทั้งสองทาง ตราบใดที่เลือกบนเส้นทางของความสุขและความสบายใจของตัวเอง ไม่ใช่เพราะค่านิยมที่สังคมกำหนดไว้


อ้างอิง

พัชชา เฮงษฎีกุล. การสมรสครั้งแรกของโลกและเบื้องหลังการแต่งงานที่ไม่ค่อยจะโรแมนติกเท่าไรนัก. สืบค้น 30 ตุลาคม 2564, จาก 

https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/first-marriage-history

ศศิวิมล วรุณศิริ ปรีณวัฒน์. (2563). ทำไมน้องไม่แต่งงาน? ผลกระทบของการศึกษาต่อการตัดสินใจแต่งงานและมีลูกของผู้หญิงไทย. สืบค้น 30 ตุลาคม 2564, จาก

https://www.pier.or.th/abridged/2020/04/

Madthai. (2560). 27 ข้อดี-ข้อเสียแต่งงาน…แต่งงานดีไหม แล้วดียังไง?. สืบค้น 30 ตุลาคม 2564, จาก

https://medthai.com/

หยาง ญาณี. (2559). การแต่งงาน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 5(2), 211-232.

GANGBEAUTY. 4 ความคิดที่ทำให้ผู้หญิงไม่อยากแต่งงาน. สืบค้น 4 พฤศจิกายน 2564, จาก

https://www.gangbeauty.com/love/101242

Sanook. (2557). เหตุผล 5 ข้อที่บ่งบอกว่าสาว ๆ ยังไม่พร้อมแต่งงาน. สืบค้น 4 พฤศจิกายน 2564, จาก

https://www.sanook.com/women/81969/

ธันนิกานต์ ชยันตราคม. การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ : การศึกษาประเพณีแต่งงานไทย. สืบค้น 4 พฤศจิกายน 2564, จาก 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS/article/download/3809/3798

ทิพวรรณ ศิริสัมพันธ์, สิริรัฐ หนูสี และณัฐชนัน ฐิติพันธ์รังสฤต. (2562). การครองโสดของผู้หญิงในยุคโลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจในเมืองไทย. วารสารธรรมศาสตร์ (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), สืบค้น 15 พฤศจิกายน 2564, จาก

http://tujournals.tu.ac.th/thammasatjournal/detailart.aspx?ArticleID=3903

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
1
Love รักเลย
0
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
0
Angry โกรธ
0

Comments are closed.

More in:Social

Social

สวัสดิการและประกันสังคมของแรงงานข้ามชาติ ตั้งแต่เข้าไม่ถึง ไปถึงไม่รู้ว่าตัวเองควรได้

เรื่องและภาพ: เจตณัฐ  พิริยะประดิษฐ์กุล และ พรรณรมณ ศรีแก้ว แรงงานข้ามชาติ นับว่าเป็นแรงงานสำคัญอย่างยิ่งในสังคมไทย เพราะพวกเขาเข้ามาเติมช่องว่างแรงงานในประเทศไทย ทำงานที่คนไทยไม่นิยมทำ เช่น งานอันตราย งานที่ต้องใช้แรง หรืองานที่ต้องเจอกับสิ่งสกปรก แรงงานข้ามชาติมักจะเป็นแรงงานสัญชาติพม่า ...

Social

สรุปเสวนาวิชาการ “ย้อนรอยอำนาจ กสทช. หลังมติให้ควบรวมทรู-ดีแทค”

เรื่อง: เจตณัฐ พิริยะประดิษฐ์กุล ภาพ: สภาองค์กรของผู้บริโภค วันที่ 20 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการกิจการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) จำนวน 5 ...

Social

ว่าด้วยเรื่องความ ‘ไม่แฟร์’ ของการทำงานพาร์ทไทม์ที่ยากจะหลีกหนี

เรื่องและภาพ: ณัฐกมล สิทธิวงศ์ เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สำหรับคนคนหนึ่ง การก้าวเข้าสู่รั้วสถานศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมไปจนถึงมหาวิทยาลัยหมายถึงการทุ่มเทเวลามหาศาลให้กับการเรียนหนังสือ ทำการบ้าน ปั่นโปรเจค และทุ่มเทเงินไปกับการทำกิจกรรมเพื่อเข้าสังคม ที่นับได้ว่ากินพลังงานชีวิตและเวลาไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของวัน ทว่าก็มีอีกหลายคนที่นอกจากจะต้องแบ่งเวลาไปเรียนแล้ว ยังต้องแบ่งเวลาอีกส่วนไว้ทำงานพาร์ทไทม์ (part time) ด้วย ...

Social

Queerbaiting การตลาดที่ลดทอนอัตลักษณ์ทางเพศ และเสียงสะท้อนจากความหลากหลาย

เรื่องและภาพ: ปาณิสรา ช้างพลาย “ชอบผู้หญิงเพราะอกหักจากผู้ชาย-ยังไม่เจอผู้ชายดีๆ”, “เกย์นิยมแสดงออกเรื่องเพศ”, “ไบเช็กซ์ชวลไม่มีจริง แค่อยู่ในช่วงสับสน”, “ทรานส์แมนต้องแสดงออกเหมือนผู้ชาย” ฯลฯ ภาพจำหรือทัศนคติที่เหมารวม (stereotype) เหล่านี้เป็นความทรงจำกระแสหลักของผู้คนในสังคมที่มีต่อคนในคอมมูนิตี้ LGBTQIAN+ ทำให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมีภาพลักษณ์ที่ผูกกับอคติด้านเดียวจากสื่อที่พยายามฉายภาพซ้ำไปมาอย่างยาวนานจนเราจำได้ขึ้นใจ และปักธงว่าชาว LGBTQIAN+ ...

Writings

‘ทวิตภพ’ ภายใต้การนำของ Elon Musk: พื้นที่แห่งการแสดงออกอย่างเสรี หรือแหล่งบ่มเพาะ hate speech

เรื่องและภาพ: ณัฐกมล สิทธิวงศ์ หลายคนคงทราบข่าวที่สะเทือนวงการเทคโนโลยีไปพอสมควร เมื่อ Elon Musk ผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท Tesla และ SpaceX ปิดดีลซื้อกิจการของสื่อโซเชียลมีเดียอย่าง twitter (ทวิตเตอร์) ได้สำเร็จ ในมูลค่า 44,000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.6 ล้านล้านบาท) พร้อมกับเชิญพนักงานระดับสูงออกทั้งหมด 4 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ CEO อย่าง Parag Agrawal ทั้งนี้การตัดสินใจซื้อกิจการนั้นมีเค้าลางมาให้เห็นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ Musk ยื่นข้อเสนอแก่ทวิตเตอร์เป็นครั้งแรก จนนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์และสนับสนุนจากผู้ใช้งานทวิตเตอร์ที่มีจุดยืนทางสังคม หรือทางการเมืองที่แตกต่างกัน Free ...

Writings

เชียร์ลีดเดอร์: กิจกรรมชมรม หรือการสานต่ออำนาจนิยม ?

เรื่องและภาพ: ปาณิสรา ช้างพลาย คำเตือน: เนื้อหาพูดถึงความรุนแรงทางร่างกาย และความรุนแรงทางใจ ‘อำนาจนิยม’ เป็นฐานของปัญหาในระบบการศึกษาที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนาน ทั้งยังมีกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่แฝงอุดมการณ์บางอย่าง จนทำให้คนที่ถูกใช้อำนาจไม่รู้ตัวหรือยอมจำนนต่ออำนาจนั้น ซึ่งกระทำผ่านการสร้าง ‘ผู้ใช้อำนาจ’ ให้มีสถานะเหนือกว่าเพื่อความชอบธรรมในการออกคำสั่ง และสร้าง ‘ผู้อยู่ใต้อำนาจ’ ให้ยอมรับและทำตามผู้ออกคำสั่งนั้นอย่างไม่ตั้งคำถาม เราจะพบเห็นการใช้อำนาจในลักษณะนี้แฝงอยู่ในเกือบทุกกิจกรรมของระบบการศึกษา ตั้งแต่ก้าวเข้ารั้วโรงเรียน ผ่านการกำหนดกฎระเบียบตั้งแต่หัวจรดเท้า ไปจนถึงกิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียน ...

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save