Social

ทางเลือกของผู้หญิงยุคใหม่ บนเส้นทางการแต่งงาน

ผู้เขียน : น้ำฝน หนุ่นสี

ภาพประกอบ : จุฑารัตน์ พรมมา

สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ค่านิยมที่ผู้หญิงสมัยก่อนเชื่อและปฏิบัติอยู่ ได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางใหม่อย่างที่ไม่ใช่สังคมยุคก่อนกำหนดไว้ ค่านิยมเรื่องเพศ ความรัก มิตรภาพ หรือแม้แต่การแต่งงานก็เช่นกัน

Harris and Johnson นักมานุษยวิทยา ระบุว่า การแต่งงานเป็นพิธีที่เปลี่ยนแปลงสถานภาพของชายหญิงคู่หนึ่งโดยผ่านการรับรองความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงให้เป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างเครือญาติของทั้งสองฝ่าย การแต่งงานจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่ที่มีส่วนผสมของความรักและความเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกัน นอกจากนี้ การแต่งงานยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่และการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น

ในอดีต เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ผู้หญิงก็มักถูกคาดหวังว่าจะปฏิบัติตามค่านิยมของสังคม คือต้องแต่งงานมีครอบครัว หากไม่มีคู่ครองที่หมายปอง ก็อาจถูกบังคับให้แต่งงานโดยที่ไม่ได้สมัครใจ หรือที่เรียกกันว่า ‘การคลุมถุงชน’ โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุว่า ‘คลุมถุงชน’ หมายถึง ลักษณะการแต่งงานที่ผู้ใหญ่จัดการให้ โดยที่เจ้าตัวไม่รู้จักคุ้นเคยหรือรักกันมาก่อน ซึ่งการแต่งงานในลักษณะนี้อาจจะมาจากการที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น สัญญาใจ ก็เป็นได้

ปัจจุบัน ผู้หญิงมีอิสระทางความคิด การกระทำ และการแสดงออกได้อย่างอิสรเสรีมากขึ้น ทั้งในด้าน การศึกษา อาชีพ รายได้ การพึ่งพาตนเอง ตลอดจนเรื่องของการแต่งงาน ผู้หญิงบางส่วนจึงเลือกหรือลดระดับความสำคัญของการแต่งงานลงให้เป็นเพียงหนึ่งในทางเลือกของชีวิต

จากการศึกษาของศศิวิมล วรุณศิริ ปรีณวัฒน์ ระบุว่า ผู้หญิงได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีโอกาสในอาชีพและค่าตอบแทนที่มากกว่าในอดีต ทำให้ผู้หญิงเลือกจะไม่แต่งงานหรือแต่งงานช้าลง และสำหรับผู้หญิงที่เลือกการแต่งงานก็อาจมีบทบาทหน้าที่เพิ่มมากขึ้น คือนอกจากการเป็นแม่บ้านเลี้ยงดูลูกและดูแลความเรียบร้อยของบ้านแล้ว ผู้หญิงยังถูกคาดหวังให้มีบทบาทนอกบ้านในฐานะหนึ่งในแรงงานหลักที่ต้องหาเงินเข้าบ้านและเลี้ยงดูครอบครัว ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผู้หญิงนี้ ทำให้ผู้หญิงโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการศึกษาสูงเลือกที่จะให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวมากกว่าการแต่งงานมีครอบครัว

อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่เลือกครองชีวิตโสด ผู้หญิงบางกลุ่มอาจจะเลือกที่จะแต่งงาน เพราะการแต่งงานยังเป็นเรื่องของการตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ที่ได้เลือกแล้วว่าจะทำสัญญาหรือข้อตกลงที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันจนแก่เฒ่า 

จะแต่งงานหรือครองชีวิตโสด ผู้หญิงสามารถเลือกได้ทั้งสองทาง ตราบใดที่เลือกบนเส้นทางของความสุขและความสบายใจของตัวเอง ไม่ใช่เพราะค่านิยมที่สังคมกำหนดไว้


อ้างอิง

พัชชา เฮงษฎีกุล. การสมรสครั้งแรกของโลกและเบื้องหลังการแต่งงานที่ไม่ค่อยจะโรแมนติกเท่าไรนัก. สืบค้น 30 ตุลาคม 2564, จาก 

https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/first-marriage-history

ศศิวิมล วรุณศิริ ปรีณวัฒน์. (2563). ทำไมน้องไม่แต่งงาน? ผลกระทบของการศึกษาต่อการตัดสินใจแต่งงานและมีลูกของผู้หญิงไทย. สืบค้น 30 ตุลาคม 2564, จาก

https://www.pier.or.th/abridged/2020/04/

Madthai. (2560). 27 ข้อดี-ข้อเสียแต่งงาน…แต่งงานดีไหม แล้วดียังไง?. สืบค้น 30 ตุลาคม 2564, จาก

https://medthai.com/

หยาง ญาณี. (2559). การแต่งงาน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 5(2), 211-232.

GANGBEAUTY. 4 ความคิดที่ทำให้ผู้หญิงไม่อยากแต่งงาน. สืบค้น 4 พฤศจิกายน 2564, จาก

https://www.gangbeauty.com/love/101242

Sanook. (2557). เหตุผล 5 ข้อที่บ่งบอกว่าสาว ๆ ยังไม่พร้อมแต่งงาน. สืบค้น 4 พฤศจิกายน 2564, จาก

https://www.sanook.com/women/81969/

ธันนิกานต์ ชยันตราคม. การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ : การศึกษาประเพณีแต่งงานไทย. สืบค้น 4 พฤศจิกายน 2564, จาก 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS/article/download/3809/3798

ทิพวรรณ ศิริสัมพันธ์, สิริรัฐ หนูสี และณัฐชนัน ฐิติพันธ์รังสฤต. (2562). การครองโสดของผู้หญิงในยุคโลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจในเมืองไทย. วารสารธรรมศาสตร์ (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), สืบค้น 15 พฤศจิกายน 2564, จาก

http://tujournals.tu.ac.th/thammasatjournal/detailart.aspx?ArticleID=3903

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
1
Love รักเลย
0
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
0
Angry โกรธ
0

Comments are closed.

More in:Social

Social

“FikFap” เว็บไซต์สื่อลามกรูปแบบใหม่ เรียกตัวเองเป็น “The TikTok of Porn” 

เรื่องและภาพ : กัญญาภัค วุฒิรักขจร “FikFap” เว็บไซต์สื่อลามกรูปแบบใหม่ เรียกตัวเองเป็น “The TikTok of Porn”  TikTok แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียที่แสดงเนื้อหาแบบคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 15 ...

Writings

ตากใบ 2547 ความเงียบที่(อยากให้)ดังที่สุด

เรื่อง : กัญญพัชร กาญจนเจตนีภาพ : ศิรประภา สีดาจันทร์ ‘ตากใบ’ คำที่เราอาจบังเอิญได้ยินจากใครสักคนหนึ่งพูดขึ้น หรืออาจเป็นคำที่เราบังเอิญได้เห็นจากบทความที่วิ่งผ่านตาไปบนโลกอินเทอร์เน็ต คุณนึกถึงอะไรเมื่อพูดถึงตากใบ แล้วตากใบแบบไหนที่คุณรู้จัก  สำหรับฉัน เมื่อวัย 19 ...

Writings

สารคดี ‘คนกล่อมช้าง’ ได้รางวัล Oscar ในวันช้างไทย

เขียน สมิตา พงษ์ไพบูลย์ งานออสการ์ประจำปี 2023 ครั้งที่ 95 ในหมวดสารคดีสั้น “เรื่องที่ได้รับรางวัลคือ … The Elephant Whisperers” ชื่อไทยว่า ‘คนกล่อมช้าง’ ...

Writings

ขานรับ #EmbraceEquity ในวันสตรีสากล เมื่อความเท่าเทียมยังไม่เพียงพอ?

เรื่อง : ณัฐวุฒิ ศรีเรือง ภาพประกอบ : เก็จมณี ทุมมา เว็บไซต์ International Women’s Day (IWD) ได้แจ้งแคมเปญรณรงค์สำหรับวันสตรีสากล ประจำปี ...

Writings

Miss Universe สร้างคุณค่าให้ผู้หญิงจริงหรือ?

เรื่อง : ปิยะพร สาวิสิทธิ์ ภาพประกอบ : เก็จมณี ทุมมา การประกวด Miss Universe นับว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดที่ถูกผู้คนจับตามองทุกปี โดยเฉพาะในประเทศไทย หลายคนอาจติดตามเพราะเป็นการตอบสนองต่อแนวคิดชาตินิยมในสังคมโดยการสนับสนุนผู้เข้าประกวดจากประเทศตนเอง หรือแม้กระทั่งติดตามเพราะความบันเทิง ...

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save