SocialWritings

อยู่คนเดียวได้ ไม่ต้องเป็นห่วง

เรื่อง : กัญญาภัค วุฒิรักขจร

ภาพประกอบ : เก็จมณี ทุมมา

“ถ้าไม่มีแฟน ไม่ตายหรอก ไม่กินข้าวอ่ะตาย”

วลีเด็ดข้างต้นมาจากเอิ๊ก ชาลิสา เจ้าของเพลงฮิต “เลือดกรุ๊ปบี” ที่ผู้คนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก

เอิ๊กได้เล่าถึงแนวคิดในการแต่งเพลงดังกล่าว ผ่านช่องยูทูบ Echo ว่า เพลงนี้กล่าวถึงการกล่าวโทษทุกสิ่งที่ทำให้ไม่มีคนรัก ไม่ว่าจะเป็นเดือนเกิดที่น่าจะเป็นเดือนประจำคนโสด กรุ๊ปเลือดบีหรือเปล่าที่ทำให้ไม่มีหวานใจ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ส่งเสริมเรื่องความรัก แต่เธอกลับให้สัมภาษณ์ว่า “ถ้าไม่มีแฟน ไม่ตายหรอก ไม่กินข้าวอ่ะตาย” ซึ่งประโยคนี้ทำให้คำพูดของเธอกลายเป็นไวรัลบนโลกอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งมีคนแสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วยกันล้นหลาม

 สังคมไทยคนโสดเยอะขึ้น สอดคล้องสถานการณ์โลก

แม้ในปัจจุบันการมีแฟนแล้วจะถือว่าไม่โสด แต่หากใช้การแต่งงานเป็นเกณฑ์วัดความโสด จะเห็นได้ว่าสังคมไทยมีจำนวนคนโสดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ณรจญา ตัญจพัฒน์กุล แห่ง  The 101. World อ้างการศึกษาของ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าตัวเลขของครอบครัวคนเดียวมีจำนวนสูงขึ้น จากร้อยละ 8.8 ในปี 2539 เป็นร้อยละ 20.5 ในปี 2560 โดยลักษณะของกลุ่มวัยในครัวเรือนคนเดียวจะอยู่ในช่วงวัยทำงานเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ครัวเรือน 3 คนมีจำนวนลดลงอย่างเห็นชัด จากร้อยละ 75.3 ในปี 2539 กลายเป็นร้อยละ 52.3 ในปี 2560

ขณะที่งานวิจัย “การครองโสดของผู้หญิงในยุคโลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจในเมืองไทย” โดยทิพวรรณ ศิริสัมพันธ์และคณะ เมื่อปี 2562 ได้สรุปเหตุผลของการครองตัวเป็นโสดในผู้หญิงที่มีการศึกษาสูงและมีตำแหน่งงานในระดับสูงว่า พวกเธอเลื่อนอายุการแต่งงานออกไปจนกว่าจะทำตามเป้าหมายและความปรารถนาได้สำเร็จ ขณะที่ผู้หญิงที่มีฐานะปานกลางจะรอให้มีความพร้อมทางการเงิน และมีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงเสียก่อนจึงค่อยแต่งงาน

ส่วนงานวิจัย “Gold Miss” or “Earthy Mom”? Evidence from Thailand ของ Lusi Liao ในปี 2019 พบว่ากลุ่มผู้หญิงที่มีการศึกษาสูง มีสถานภาพทางสังคมสูง ไม่เพียงชะลอการแต่งงาน แต่กลับเลือกที่จะไม่แต่งงานและคงสถานภาพการอยู่เป็นโสด หรือที่เรียกว่า “Gold Miss” ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น อีกทั้งสัดส่วนในการดำรงตัวเป็นโสดของผู้หญิงไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ขณะที่ต่างประเทศเองก็พบปรากฏการณ์ Gold miss ด้วยเช่นกัน ในงานวิจัย “Housewife, “gold miss,” and equal: the evolution of educated women’s role in Asia and the U.S.” ของ Jisoo Hwang ในปี 2016 ได้อธิบายปรากฏการณ์นี้ไว้ว่า Gold Miss เกิดขึ้นจากทัศนคติทางเพศที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งจะพบมากในกลุ่มประเทศเอเชียที่มีความหวังต่อผู้หญิงสูง เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยสังคมจะคาดหวังให้ผู้หญิงมีบทบาทการเป็น “เมีย” และ “แม่” ที่ดีภายหลังจากแต่งงาน นอกจากนั้นยังคาดหวังให้พวกเธอมีบทบาทเป็นกำลังสำคัญในการหาเลี้ยงครอบครัว ความคาดหวังนี้จึงส่งผลให้ผู้หญิง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีการศึกษาสูงเลือกที่จะให้ความสำคัญกับหน้าที่การงานมากกว่าการแต่งงานมีครอบครัว และมีแนวโน้มที่จะอยู่เป็นโสดมากยิ่งขึ้น

สถานะโสด ดีต่อเงินในกระเป๋า

ในบทความ “ความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายหญิงและผลของการมีลูกในประเทศไทย” ซึ่งเขียนโดย ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ ในเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชี้ให้เห็นว่า ในประเทศไทย การมีลูกของแรงงานหญิงและแรงงานชายจะส่งผลกระทบทางลบต่อค่าจ้าง โดยในกรณีของแรงงานหญิง หากมีลูกจะได้ค่าจ้างน้อยกว่าแรงงานหญิงที่ไม่มีลูกมากถึงร้อยละ 22 ขณะที่แรงงานชายที่มีลูก จะได้รับค่าจ้างน้อยกว่าแรงงานชายที่ไม่มีลูกร้อยละ 17

เหตุผลที่ทำให้ได้รับค่าจ้างลดลงนั้น กรณีของผู้หญิงที่มีลูก คือการที่พวกเธอมุ่งเน้นให้กับการเลี้ยงดูลูก ลดชั่วโมงการทำงานลงเนื่องจากต้องแบ่งเวลาไปเลี้ยงลูก อีกทั้งนโยบายของรัฐก็ไม่เอื้อให้พวกเธอได้เลี้ยงดูลูกในระยะเวลาที่เหมาะสม

ในกรณีของผู้ชายที่มีลูก ผลเชิงลบอาจเกิดจากการที่ผู้ชายต้องต้องลางานบ่อยกว่าตอนที่ยังไม่มีลูก อีกทั้งในกฎหมายไทยยังไม่มีการกำหนดสิทธิในการลาเลี้ยงดูบุตรสำหรับผู้ชาย จึงอาจเป็นไปได้ว่าผู้ชายที่มีลูกจะต้องใช้วันลาของตัวเองไปกับการดูแลลูกแทนแม่นั่นเอง

อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนมกราคม 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการในการสนับสนุนให้ข้าราชการชายสามารถลาหยุดเพื่อช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตรได้ 15 วันทำการ โดยลาเป็นช่วงๆ ไม่ติดต่อกันจนครบวันลา ขณะที่ข้าราชการหญิงสามารถขยายการลาคลอดโดยยังได้รับค่าจ้างได้ จากเดิม 90 วัน เป็น 98 วัน และสามารถลาเพิ่มได้อีกไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับเงินเดือนในอัตราร้อยละ 50

แต่ถึงกระนั้น วันลาหยุดดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอกับช่วงเวลาแรกคลอด ที่เด็กทารกต้องการนมแม่เป็นเวลา 6 เดือนตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกอยู่ดี และยังเป็นมาตรการสำหรับข้าราชการเท่านั้น ไม่นับรวมไปถึงพนักงานเอกชนทั้งหลาย

ในตอนท้ายบทความ ศศิวิมลได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อบรรเทาสภาวะความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างแรงงานที่มีลูกและไม่มีลูกทั้งชายและหญิงในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นว่า ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรที่เพียงพอกว่าที่มีอยู่ โดยสามารถทำเป็นนโยบายต่างๆ เช่น การช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรได้

ในสังคมที่รัฐสวัสดิการยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แม้ความโสดจะถูกมองเป็น “ตัวร้าย” ที่สร้างปัญหาให้กับสังคม หรือจะทำให้เศรษฐกิจในอนาคตย่ำแย่ก็ตามที แต่เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความโสดนั้นให้ความอิสระและความสะดวกสบายกับเราได้มาก และเราคงไม่ยอมแน่หากใครอีกคนที่อาจเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรา มาลดอิสระและความสะดวกสบายของเราไป

เราจึงเลือกที่จะอยู่คนเดียว แม้มันจะเหงาก็ตามในบางที

หิวก็กินข้าว เหงาก็ดูเน็ตฟลิกซ์

เราเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเอง รักตัวเองเพื่อเติมเต็มคุณค่าแห่งตัวตน

และนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะสร้างให้กับตัวเองได้

Happy Valentine’s Day.


บรรณานุกรม

ณรจญา ตัญจพัฒน์กุล. (16 เมษายน 2563). เปิดบ้านครอบครัวไทยยุคใหม่: ความหลากหลายที่ไร้กรอบจำกัด. สืบค้นจาก https://www.the101.world/thai-families-diversity-statistic/

นภัทร พิศาลบุตร. (13 กุมภาพันธ์ 2562). นมแม่แน่แค่หกเดือน จริงหรือ?. สืบค้นจาก https://www.unicef.org/thailand/th/stories/%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD

ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์. (2562). “การอยู่อาศัยร่วมกันของสมาชิกในครัวเรือนไทย พ.ศ. 2539 – 2560 : การจำแนกรูปแบบด้วยกลุ่มวัย” ใน จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ศุทธิดา ชวนวัน สิรินทร์ยา พูลเกิด และ สพญ. สรัญญา สุจริตพงศ์ (บรรณาธิการ). ประชากรและสังคม 2562: ครอบครัวไทย… สะท้อนอะไรในสังคม (หน้า 37-49). https://ipsr.mahidol.ac.th/post_research/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1-2562/

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). 4 ทศวรรษ….การสมรสของคนไทย. สืบค้นจาก http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/pop/4%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA.aspx

ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์. (2562). ความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายหญิงและผลของการมีลูกในประเทศไทย. สืบค้นจาก https://www.pier.or.th/abridged/2019/15/

ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์. (2563). ทำไมน้องไม่แต่งงาน? ผลกระทบของการศึกษาต่อการตัดสินใจแต่งงานและมีลูกของผู้หญิงไทย. สืบค้นจาก https://www.pier.or.th/abridged/2020/04/

Echo. (28 มกราคม 2565). ถ้าไม่มีแฟนไม่ตายหรอก : คำสาปเลือดกรุ๊ปบี. [วีดีโอ]. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=joqEfijUIK4&t=282s

PPTV Online. (25 กรกฎาคม 2562). ผลวิจัยพบ “คนไม่มีลูก” ได้ค่าจ้างสูงกว่า “คนมีลูก”. สืบค้นจาก https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/107373

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
1
Love รักเลย
2
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
0
Angry โกรธ
0

Comments are closed.

More in:Social

Social

“FikFap” เว็บไซต์สื่อลามกรูปแบบใหม่ เรียกตัวเองเป็น “The TikTok of Porn” 

เรื่องและภาพ : กัญญาภัค วุฒิรักขจร “FikFap” เว็บไซต์สื่อลามกรูปแบบใหม่ เรียกตัวเองเป็น “The TikTok of Porn”  TikTok แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียที่แสดงเนื้อหาแบบคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 15 ...

Writings

ตากใบ 2547 ความเงียบที่(อยากให้)ดังที่สุด

เรื่อง : กัญญพัชร กาญจนเจตนีภาพ : ศิรประภา สีดาจันทร์ ‘ตากใบ’ คำที่เราอาจบังเอิญได้ยินจากใครสักคนหนึ่งพูดขึ้น หรืออาจเป็นคำที่เราบังเอิญได้เห็นจากบทความที่วิ่งผ่านตาไปบนโลกอินเทอร์เน็ต คุณนึกถึงอะไรเมื่อพูดถึงตากใบ แล้วตากใบแบบไหนที่คุณรู้จัก  สำหรับฉัน เมื่อวัย 19 ...

Writings

สารคดี ‘คนกล่อมช้าง’ ได้รางวัล Oscar ในวันช้างไทย

เขียน สมิตา พงษ์ไพบูลย์ งานออสการ์ประจำปี 2023 ครั้งที่ 95 ในหมวดสารคดีสั้น “เรื่องที่ได้รับรางวัลคือ … The Elephant Whisperers” ชื่อไทยว่า ‘คนกล่อมช้าง’ ...

Writings

ขานรับ #EmbraceEquity ในวันสตรีสากล เมื่อความเท่าเทียมยังไม่เพียงพอ?

เรื่อง : ณัฐวุฒิ ศรีเรือง ภาพประกอบ : เก็จมณี ทุมมา เว็บไซต์ International Women’s Day (IWD) ได้แจ้งแคมเปญรณรงค์สำหรับวันสตรีสากล ประจำปี ...

Writings

Miss Universe สร้างคุณค่าให้ผู้หญิงจริงหรือ?

เรื่อง : ปิยะพร สาวิสิทธิ์ ภาพประกอบ : เก็จมณี ทุมมา การประกวด Miss Universe นับว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดที่ถูกผู้คนจับตามองทุกปี โดยเฉพาะในประเทศไทย หลายคนอาจติดตามเพราะเป็นการตอบสนองต่อแนวคิดชาตินิยมในสังคมโดยการสนับสนุนผู้เข้าประกวดจากประเทศตนเอง หรือแม้กระทั่งติดตามเพราะความบันเทิง ...

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save